0982.339.498
Các mẫu hiện vật bảo tàng gốm sứ Kim Lan - Gốm Sứ Kim Lan

Các mẫu hiện vật bảo tàng gốm sứ Kim Lan

BẢO TÀNG GỐM KIM LAN - BẢO TÀNG KHẢO CỔ HỌC CỘNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN

BẢO TÀNG GỐM KIM LAN - BẢO TÀNG KHẢO CỔ HỌC CỘNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN
Việt Nam hiện có khoảng 120 bảo tàng kể cả bảo tàng tỉnh, thành phố và chuyên ngành, nhưng bảo tàng cấp xã thì mới có một Bảo tàng gốm cổ Kim Lan. Bảo tàng cấp xã đầu tiên trên đất nước Việt Nam này rõ ràng mang ý nghĩa quan trọng, ghi lại dấu ấn cha ông, nhắc nhở người dân tự hào với một làng nghề, trong đó công sức cha ông để lại qua những sản phẩm gốm sứ.